קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה. כספי קופות הגמל מושקעים כולם בשוק ההון, כשבאמצעות כספים אלה ניתן לחסוך לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות וההתשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר החוקתי.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח – 2008 המעודכן מגדיר מחדש את כל קופות הגמל לרבות פוליסות ביטוח המוכרות כקופות גמל. על פי ההגדרה החדשה, כל הכספים אשר יופקדו במסגרת קופת גמל החל מינואר 2008, ייועדו למטרת קצבה בלבד.

החוק מגדיר שני סוגים של קופות לקצבה:

  1. קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין, כלומר, קופה אשר לה היתר לשלם קצבה ישירות לעמיתיה.
  2. קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה. קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: