קרן השתלמות

קרן השתלמות היא למעשה קופת גמל לצורך מיוחד ולטווח זמן בינוני, החיסכון בה הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה. מי שבחר למשוך את הכסף בתום 6 שנים יהנה מפטור ממס, ללא צורך בהוכחת מטרת המשיכה. ומי שבחר לא למשוך כספים המופקדים בקרן השתלמות גם לאחר 6 שנות ותק, יכול להמשיך ולהפריש כספים לקרן ואלו יהיו נזילים וחופשיים למשיכה בכל עת ופטורים ממס.

קיימים שני סוגים עיקריים של קרן השתלמות:

  1. קרן השתלמות לשכירים, שבמסגרתה העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד.
  2. קרן השתלמות לעצמאים, שבמסגרתה רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: